mantaque

91 tekstów – auto­rem jest man­ta­que.

To jest jak przedziw­na cze­kola­da, raz gorzka, raz słod­ka, cza­sem tra­fi się rodzy­nek co niektórzy wydłubią a in­ni będą się nim roz­koszo­wać. Na początku nie wiesz co jesz, później już świado­mie smakujesz [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 maja 2012, 18:29

Cza­sami myślę, że z tym całym szu­kaniem miłości jest jak z lis­ta­mi. By­wa, że ot­wieram skrzynkę a tam sa­me ulot­ki, rek­la­my, krzyk­li­we, lecz nie ofe­rujące za wiele, a na­wet zwodzące. Są też [...] — czytaj całość

myśl • 16 maja 2012, 16:06

To dziw­na rzecz, kiedy stra­ciłeś ją już daw­no te­mu i szans na powrót nie ma, a ty wciąż jej szu­kasz. Bo cho­ciaż pop­rzy­siągłeś so­bie, że dasz so­bie spokój, to gdzieś w pamięci [...] — czytaj całość

myśl • 13 maja 2012, 19:44

Cza­sami trze­ba za­mazać wspom­nienia pędzlem niepa­mięci, aby dob­rze wyglądały w naszej wyobraźni. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 28 kwietnia 2012, 20:36

Za ok­na­mi wios­na, w ser­cu na­dal zi­ma, myślisz o je­sieni, kiedy la­to mija.

Daw­no mnie tu nie było, zi­ma na pro­filu ;) 

myśl
zebrała 20 fiszek • 23 kwietnia 2012, 21:13

Sta­wiaj małe kro­ki aby się rozpędzić, i duże kro­ki aby przes­koczyć przeszkody. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 22 marca 2012, 00:36

Mis­trz mu­si nau­czyć swe­go ucznia tak, aby ten go przerósł, inaczej nauka nie ma sen­su i wie­dza mis­trza nie przet­rwa i w końcu zos­ta­nie zapomniana. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 19 listopada 2011, 21:34

Wkłada­my co­raz więcej ener­gii w to, aby zużywać jej jak najmniej. 

aforyzm
zebrał 31 fiszek • 27 czerwca 2011, 22:20

Szu­kając wol­ności, cza­sem znaj­du­jemy tyl­ko strach. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 12 czerwca 2011, 22:39

Te­go, co ut­ra­ciliśmy na zaw­sze, pot­ra­fimy szu­kać całe życie.


I po co? 

myśl
zebrała 27 fiszek • 6 czerwca 2011, 22:12

mantaque

Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność